Home Kobieta w biznesie Wynagrodzenie nauczycieli – ile tak naprawdę zarabia nauczyciel?

Wynagrodzenie nauczycieli – ile tak naprawdę zarabia nauczyciel?

by Agata Kubiak
Wynagrodzenie nauczycieli

Ile zarabia nauczyciel?

średnie wynagrodzenie nauczycieli składaPieniądze, na jakie mogą liczyć nauczyciele w Polsce są regulowane przez ministerstwo edukacji.

Co każdy rok zarobki ulegają zmianie. Są one określone w określonym rozporządzeniu. Do zwykłej pensji dochodzą także różnorakie dodatki.

Lecz wydaje się, że to wykształcenie i staż w pracy decydują o podstawowej wypłacie naszych polskich pedagogów.

finansowaniu jednostek samorządu terytorialnegoNa różnice w wynagrodzeniu wpływa tytuł naukowy. Generalnie występują cztery stopnie awansu w polskich szkołach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z kwietnia ubiegłego roku zarobki nauczycieli wyglądają następująco:

Pedagog z tytułem licencjata, lecz bez przygotowania pedagogicznego, za to z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, jako nauczyciel stażysta zarabia 2800 zł brutto.1 maja 2022 r

Nauczyciel kontraktowy jako podstawę otrzymuje 2818 zł brutto, nauczyciel mianowany 2841 zł brutto, zaś nauczyciel dyplomowany zarabia 3079 zł brutto.

Wartym przypomnienia w tym momencie jest wartość minimalnego wynagrodzenia na 2022 r., która wynosi 3010 zł brutto.

wynagrodzenie zasadniczeTrochę więcej zarobi nauczyciel z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata z przygotowania pedagogicznym.

W takiej sytuacji pedagog stażysta może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2818 zł brutto, nauczyciel kontraktowy 2823 zł brutto, nauczyciel mianowany 3002 zł brutto, jeśli chodzi o nauczyciela dyplomowanego to taka osoba powinna liczyć na 3523zł brutto.

Topowe stawki odnotowują nauczyciele z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, jest to zasadniczo najliczniejsza grupa pedagogów.

Z ich wykształceniem nauczyciel stażysta zarabia na start 2949 zł brutto, nauczyciel kontraktowy 3034 zł brutto, nauczyciel mianowany 3445 zł brutto, a nauczyciel dyplomowany 4046 zł brutto.

 

Na jakie dodatki mogą liczyć nauczyciele?

wynagrodzenie nauczycieliNauczyciele oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują oni także sporą liczbę dodatków.

Wszystkim przyznawany jest dodatek za wysługę lat, który wynosi 1 proc. podstawy za każdy rok pracy, z uwzględnieniem, że nie może on przekroczyć 20 proc.

Reszta jest zmienna, dodawana w zależności za wykonywanie obowiązków i jest dodatkiem, który może być przyznawany tylko części grupy zawodowej.

 • Dodatek wiejski – przyznawany nauczycielom pracującym w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców. Wynosi on 10rozporządzeniu ministra edukacji proc. wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatek funkcyjny za pełnienie roli dyrektora lub wicedyrektora placówki – na jego wysokość wpływ ma rodzaj szkoły lub placówki (szkoła podstawowa lub liceum) oraz liczba uczniów uczęszczająca do niej.
 • Dodatek motywacyjny – przyznawany przez dyrektora szkoły. Jego wysokość ustalany jest w regulaminie placówki
 • Dodatek funkcyjny za wychowawstwo – jego minimalna wartość wynosi 300 zł brutto.
 • Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach – dotyczy on pedagogów pracujących np. w terenie, jak las, kopalnia lub szpital; z trudną młodzieżą, np. w zakładach poprawczych; za pracę z młodzieżą z upośledzeniem umysłowym lub z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość dodatku jest ustalana przez poszczególnego pracodawcę.

Godziny ponadwymiarowe i praca w godzinach nocnych

Praca w godzinach nocnych 

 

średniego wynagrodzenia nauczycieliWarunki pracy nocnej reguluje ust. 3 rozporządzenie MPiPS z 17 maja 2001 r. Opisane jest tam, w jakich przypadkach nauczyciel pracuje w godzinach nocnych.

Role, jaką jest praca nauczyciela w godzinach nocnych obowiązują tylko w określonym charakterze. Uczenie pedagoga w nocy jest obowiązkiem zatrudnionych w:

Zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli

Warunki pracy nocnej reguluje ust. 3 rozporządzenie MPiPS z 17 maja 2001 r. Wyszczególniono, w jakich przypadkach nauczyciel musi zrealizować nocne godziny pracy.

Dotyczą one wyłącznie osób zatrudnionych w placówkach o określonym charakterze. Praca nauczyciela w nocy należy do obowiązkowego wymiaru godzin zatrudnionych w:

 • rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych z internatami dla dzieci i młodzieży,
 • całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • poprawczakach,
 • schroniskach dla nieletnich,

wysokość średniego wynagrodzenie nauczycieliNauczyciel wykonujący godziny nocne otrzymuje do swojego wynagrodzenia dodatkowe pieniądze.

Dodatek za pracę nocną nauczyciela wynosi 15% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia.

Jednocześnie nie może on wynieść mniej niż 20% minimalnej stawki za godzinę pracy.

Godziny ponadwymiarowe 

Nie ma odgórnie ustalonych stawek za godziny ponadwymiarowe, ich wysokość jest wyliczana z już wykonananej pracy, wypłacane są jendorazowo lub miesiębe z dołu w ostanim dniu miesiąca.

Nagrody i odznaczenia

 

Jak możemy wyczytać z art. 47 (Karta Nauczyciela), który mówi o nagrodzie jubileuszowej nauczyciel może liczyć na następujące nagrody:

 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Z art. 48 (Karta Nauczyciela) pedagogowi służy tak zwane „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

zakresie statusu zawodowego nauczycieliNauczyciel może się ubiegać o dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wielkości określonej w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Przedostatnim artykułem, który dziś przytoczę jest art. 49 (Karta Nauczyciela) mówiący o funduszu na nagrody dla nauczycieli. Nauczyciele mogą liczyć na nagrody ze względu na ich sukcesy dydaktyczno-wychowawcze:
 • W budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;
 • W budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;wynagrodzenie zasadnicze
 • W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.

Art. 51 (Medal Komisji Edukacji Narodowej) Nauczyciele za wybitne osiągnięcia mogą liczyć na takie medale:

 • „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.nauczyciela dyplomowanego
 • „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 • Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia, z uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie medalu.

 

Wynagrodzenie nauczycieli – podsumowanie

 Na wynagrodzenie nauczycieli składa się wiele czynników, w jego skład wchodzi tak zwana pensja podstawowa, różnorakie dodatki, nagrody i odznaczenia, a sami nauczycie mają możliwość pracować godziny ponadwymiarowe i prace w godzinach nocnych.

Powiązane artykuły