Home Kobieta w biznesie Najniższa krajowa 2021 netto

Najniższa krajowa 2021 netto

by Agata Kubiak
Najniższa krajowa

Najniższa krajowa 2021 netto — ile wynosi? Czy szykują się kolejne podwyżki?

najniższa krajowa

minimalne wynagrodzenie

Najniższa krajowa 2021 netto- określa się minimalne wynagrodzenie jakie otrzymuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Jest ono ustalane corocznie na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, którego podstawą prawną jest Ustawa z 2 października 2002r.

Oznacza to, że pensja zasadnicza plus dodatki (np. premie) nie może być niższa, niż ta określona prawem. Jaka jest różnica między najniższą krajową netto o brutto? Czy ma to przełożenie na minimalną stawkę godzinową? Najniższa krajowa a średnia krajowa – jak zmieniały się na przestrzeni ostatniej dekady? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź poniżej.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2021?

płaca minimalna

płaca minimalna

W 2021 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia została ustalona na poziomie 2800 zł brutto czyli 2061,67 zł „na rękę” . W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 200 zł brutto, natomiast w porównaniu do najniższej krajowej z 2010 r. to skok aż o 1483 zł brutto. Równolegle z minimalnym wynagrodzeniem określono minimalną stawkę godzinową, która w 2021 r. wyniosła 18,30 zł (13,37 zł netto) i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 1,30 zł brutto.

Proporcjonalnie zmieniło się także najniższe wynagrodzenie za prace w wymiarze 3/4 etatu – 2100 zł brutto i 1/2 etatu – 1400 zł brutto. Wyjątek stanowią osoby poniżej 26 roku życia, które są zwolnione z podatku dochodowego i w ich przypadku kwota netto minimalnego wynagrodzenia wynosi 2199 zł „na rękę”.

Różnica między pensją netto i brutto.

minimalna stawka godzinowa

minimalna stawka godzinowa

W skład pensji brutto oprócz części zasadniczej (wypłacanej pracownikowi) wchodzi zaliczka na podatek dochodowy,  składka do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz składka do ZUS. Ściśle rzecz ujmując, to z wynagrodzenia pracownika całkowicie pokrywana jest zaliczka na podatek oraz składka chorobowa i zdrowotna natomiast część składki emerytalno-rentowej jest opłacana zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.

Wymiar godzinowy pracy w 2021 roku.

najniższa krajowa

najniższa krajowa

Zgodnie z kodeksem Pracy w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę w 5-dniowym tygodniu pracy czyli 40 godzin w rozliczeniu 7-dniowym. Obliczając wymiar godzinowy w skali roku mnożymy ilość dni roboczych przez 8. W 2021 tych dni jest 252 a więc do przepracowania jest 2016 godzin. Dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy w 2021 roku mamy 13 i łącznie  z weekendami jest ich 113.

Płaca minimalna

Należy zaznaczyć, że dwa z nich wynikają z art. 130 § 2 kodeksu pracy, czyli ze zmiany wprowadzonej w październiku 2012 roku na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zapis ten mówi o tym, że za każde święto przypadające w inny dzień niż niedziela należy się dodatkowy dzień wolny.

Średnia krajowa a najniższa krajowa.

stawka godzinowa

stawka godzinowa

Nie należy mylić tych dwóch pojęć. O ile minimalne wynagrodzenie jest regulowane prawnie, o tyle średnia krajowa ma podłoże czysto statystyczne. Jest ona podawana przez Główny urząd Statystyczny w comiesięcznych raportach. W lipcu 2021 r. wynosiła 5851,87 zł (brutto).

Wskaźnik ten jest dość kontrowersyjny i szeroko komentowany, szczególnie przez osoby zarabiające najmniej. Średnia krajowa jest mocno nieoszacowana biorąc pod uwagę, że nie wlicza się do niej osób pracujących na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz osób pracujących za granicą.

Minimalne wynagrodzenie

Dodatkowo nie uwzględnia się osób na etatach państwowych oraz tych zatrudnionych w firmach z małą ilością pracowników (<10). Jak zatem można zauważyć jej wysokość tylko w nieznacznym stopniu odzwierciedla faktyczne zarobki Polek i Polaków. Na przestrzeni lat średnie krajowa rosła i porównując jej wysokość w 2010 roku obecnie zarabiamy średnio o 2626,89 zł brutto więcej.

Prognozy na 2022 r.

najniższa krajowa netto

najniższa krajowa netto

Do 15 września 2021 zostanie przedstawiona kwota najniższego krajowego wynagrodzenia, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 roku. Będzie wyliczona na podstawie średniej krajowej za I kwartał 2021, lecz o jej ostatecznej wysokości ostatecznie zadecyduje rząd po zakończeniu konsultacji społecznych. Na tę chwilę zaproponowano podwyższenie najniższej krajowej o 200 zł brutto (do 3000 zł).

wynosi płaca minimalna

wynosi płaca minimalna

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jako strona w dialogu proponuje wzrost o 300 zł brutto i argumentuje to szacunkami dotyczącymi inflacji oraz prognozowanym wzrostem PKB. Na tę chwilę można w Internecie znaleźć informacje o rzekomym wzroście płacy minimalnej w 2023 roku do poziomu 4000 zł brutto.

Wielu analityków finansowych studzi jednak te nadzieje i ostrzega, że tak gwałtowny wzrost spowoduje, że wielu przedsiębiorców ze względu na wysokie koszty utrzymania pracownika przejdzie do szarej strefy lub obniży zatrudnienie, powodując tym samym wzrost bezrobocia.

Polska na tle innych państw.

minimalnego wynagrodzenia za pracę

minimalnego wynagrodzenia za pracę

W tym roku Polska plasuje się na 24 miejscu w grupie obejmującej 56 państw, w których wysokość płacy minimalnej jest ustalona. Po uwagę wzięło kwoty netto i porównując te zestawienie do roku ubiegłego, zanotowaliśmy wzrost aż o 10 oczek. Ten skok był konsekwencją zamrożeniem przez wiele państw poziomu najniższej pensji z obawy przed skutkami pandami wywołanej Koronawirusem.

Minimalna stawka godzinowa

Najwyższą płacę minimalną otrzymają pracownicy w Luksemburgu (1879 euro), natomiast gwarantowane minimum jest najniższe w Uzbekistanie (48 euro). Średnio państwa podwyższały swoje płace minimalne o 20 euro. Polski rząd pomimo widma kryzysu gospodarczego wywołanego Sars-Cov-2 podwyższył najniższą krajową o 41 euro w stosunku do roku ubiegłego.

 

płaca minimalna

płaca minimalna

Powiązane artykuły