Home Life Style Rozwód – kiedy można orzec i jakie są jego skutki?

Rozwód – kiedy można orzec i jakie są jego skutki?

by Agata Kubiak
Rozwód

Rozwód – dwa warunki

orzeczenie rozwoduRozwód może orzec tylko sąd, mając uzasadniony powód. Musi nastąpić trwały i całkowity rozpad związku.

W niektórych przypadkach sąd nie udzieli rozwodu nawet przy spełnieniu tych warunków. Wyjaśniamy warunki rozwodu i konsekwencje rozwodu.

W prawidłowo funkcjonującym związku małżonkowie mają pewien związek.

Zupełny rozpad pożycia

zasadami współżycia społecznegoCałkowity rozpad małżeństwa następuje wtedy, gdy wszystkie te więzy ustają.

Nie chodzi jednak o zanik połączenia z przyczyn naturalnych.

Chodzi o sytuację, która jest wynikiem świadomej decyzji współmałżonka.

Trwały rozpad pożycia

Drugim warunkiem rozwodu jest trwały rozpad małżeństwa. Występuje, gdy rozpad jest ostateczny i nieodwracalny. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy sąd stwierdzi, że – biorąc pod uwagę doświadczenie i praktykę – małżonkowie nie mogą ponownie zamieszkać razem.pozew rozwodowy

Rozwód a dobro wspólnych, małoletnich dzieci

Korzyści z niepełnoletnich dzieci pary mogą stanowić przeszkodę dla orzeczenia rozwodu przez sąd.

pozew o rozwódNigdzie nie ma definicji dobrostanu dziecka. Obiektywnie rzecz biorąc, nie ma możliwości jej stworzenia.

Możesz próbować określić najlepiej pojęty interes dziecka, na przykład zapewnić dziecku odpowiedni rozwój, stabilność, bezpieczeństwo i niezależność zgodnie z normami prawnymi, społecznymi i moralnymi.

Ale w rzeczywistości świadczenia na dziecko różnią się w zależności od jego wieku lub sytuacji życiowej.

złożyć pozewMłodsze dzieci wymagają innej opieki (ważne jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych i opiekuńczych), starsze dzieci (większe znaczenie ma kształtowanie odpowiednich postaw i edukacja).

Brak zgody współmałżonka

sprawie rozwodowejZgoda na rozwód jest wymagana tylko wtedy, gdy pozew o rozwód składa małżonek.

Małżonek który jest wyłącznie winny zerwania małżeństwa, a sąd może w przypadku braku takiej zgody orzec rozwód sprzeczny z zasadą współżycia społecznego, jeżeli uważa taki brak zgody.

Zwróć uwagę, że brak zgody narusza zasadę współżycia społecznego. Sprzeciw taki będzie ważny, jeżeli drugi małżonek odmówi zgody tylko w złej wierze lub np. w celu wyegzekwowania korzystniejszego podziału majątku.

Sąd skazując rozpad małżeństwa bierze pod uwagę tylko te czyny, które doprowadziły do rozpadu. Niewłaściwe zachowanie męża i żony względem siebie po rozpadzie małżeństwa nie wpływa na ustalenie winy.

Działania te są ważne dla ustalenia, że odmowa zgody na rozwód narusza zasadę współżycia społecznego.

rozkładu pożyciaDlatego w celu uzyskania rozwodu bez zgody małżonka możemy skutecznie odwołać się do aktualnej sytuacji i zachowania drugiego małżonka.

Jeśli drugi małżonek jest złośliwy w inny sposób, możemy to wykorzystać na jego niekorzyść.

Zasady współżycia społecznego

rozkład pożycia małżeńskiegoZasady współżycia społecznego są pojęciem nieodłącznym od wszystkich okoliczności danego przypadku iw tym kompleksowym ujęciu określają przyczyny, granice i kierunki rozwiązywania problemów w konkretnych okolicznościach rozważanych w artykule.

W celu zastosowania tego przepisu konieczne jest dokonanie oceny wszystkich szczególnych okoliczności rozpatrywanej sprawy w kontekście ścisłego związku między nadużyciem prawa a konkretnym stanem faktycznym.

Skutki majątkowe rozwodu

postępowania dowodowegoSąd musi orzekać w sprawie władzy rodzicielskiej – pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, ograniczenie lub pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej oraz obowiązki alimentacyjne.

Obowiązki alimentacyjne w sprawach rozwodowych podlegają tym samym zasadom, które omówiono w tym artykule.

Jeżeli para nadal korzysta ze wspólnego mieszkania, sąd w orzeczeniu rozwodowym powinien orzec, że strony korzystają ze wspólnego mieszkania – jeśli sąd nie ureguluje sprawy inaczej.

Ustanie ustroju majątkowego

ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowejJeżeli strony nie zawrą małżeńskiej umowy majątkowej przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie, istnieje między nimi ustawowy ustrój wspólności majątkowej.

System ten może obowiązywać do czasu, gdy para zawrze umowę małżeńską lub dopóki sąd nie zadecyduje o podziale, rozwodzie lub podziale majątku między parą, lub do momentu śmierci jednej ze stron.

System własności prawnej zakłada istnienie majątku małżeńskiego, a także jego indywidualnego majątku.

Podział majątku wspólnego

zupełny rozkład pożycia małżeńskiegoPodział majątku wspólnego polega na tym, że określony majątek pozostaje własnością jednego małżonka.

Podział majątku wspólnego nie jest uzależniony od rozwodu. Może wystąpić przed, w trakcie i wiele lat po rozwodzie.

Kiedy i jak dzielić majątek?

Po pierwsze, aby rozważyć podział majątku, należy znieść małżeński system majątkowy. W okresie współwłasności żadne przedmioty zawarte w nieruchomości nie mogą być dzielone ani dzielone.

nieważności małżeństwaDopiero po zniesieniu współwłasności można wytoczyć sprawę o podział majątku lub zawrzeć konkretną ugodę.

Wyjątkiem od tej reguły jest podział majątku w orzeczeniu rozwodowym.

Jeżeli w toku sprawy rozwodowej sąd postanowi o podziale majątku, rozwiązanie małżeństwa i faktyczny podział majątku następują jednocześnie – z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Wspólna własność, która istnieje między mężem a żoną, może zostać zniesiona na wiele sposobów. Istnieje również sam zestaw wydarzeń – bez niczyjej inicjatywy – który powoduje, że ta wspólność zanika.

Rozstrzygnięcie o mieszkaniu małżonków

winnego rozkładu pożyciaZgodnie z art. Art. 58 ust. 2 ustawy o rodzinie i opiece stanowi, że jeśli pary dzielą mieszkanie, sąd decyduje również w orzeczeniu rozwodowym, w jaki sposób mieszkanie będzie wykorzystywane podczas życia rozwiedzionego małżonka.

W wyjątkowych okolicznościach, gdy jeden z małżonków nie może mieszkać razem z powodu rażąco nagannego zachowania, sąd może orzec wydalenie drugiego z małżonków na wniosek drugiego.

rozprawa rozwodowaNa zgodny wniosek obu stron, jeżeli drugi małżonek wyrazi zgodę na opuszczenie mieszkania bez zapewnienia lokalu zastępczego, sąd może również orzec w orzeczeniu rozwodowym o podziale wspólnego mieszkania lub przyznaniu mieszkania jednej ze stron i pokoju zastępczego.

Dzieje się to, pod warunkiem że podział lub cesja dokonywana jest na jednego z małżonków Jest to możliwe.

Artykuł 4 tego artykułu stanowi, że orzekając o współdzieleniu kondominium przez męża i żonę, sąd w pierwszej kolejności bierze pod uwagę potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzono władzę rodzicielską.

Powiązane artykuły