Home News Program Dobry Start

Program Dobry Start

by Agata Kubiak
Program Dobry Start

 

Dofinansowanie wyprawki szkolnej. Na czym polega Dobry start?

  Dobry start to rządowa koncepcja mająca na celu wspomóc rodziców dzieci w wieku szkolnym. Podstawą prawną tego programu jest ustawa z 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

rodzinny dom dzieckaGłówną ideą programu jest inwestycja w edukację dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem świadczenia jest odciążenie budżetu domowego rodziców od „wyprawki szkolnej”.

Wyprawka to niemałe koszty związane z przygotowaniem dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego.

Składają się na nią podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne, a więc m.in. plecak, piórnik, książki, akcesoria szkolne i strój oraz obuwie na zajęcia wychowania fizycznego.

Świadczenie Dobry Start. Ile wynosi dofinansowanie wyprawki szkolnej?

opiekun faktyczny dzieckaProgram Dobry Start to jednorazowa pomoc w wysokości 300 złotych na początek roku szkolnego. Świadczenie otrzymuje się na każde dziecko w wieku szkolnym bez względu na wielkość dochodu rodziny.

O pomoc można ubiegać się co roku.

W przypadku kiedy dziecko zgodnie z potwierdzeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w jednakowych i powtarzających się okresach – każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę sumy przysługującej, czyli wysokości 150 złotych.

dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczejNależności można otrzymać wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Program Dobry Start — komu przysługuje?

Pomoc z programu Dobry Start skierowana jest przede wszystkim dla rodziców wychowujących swoje dzieci.

Jednakże o wsparcie mogą także ubiegać się opiekunowie faktyczni, opiekunowie w świetle prawnym, rodziny zastępcze, osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Świadczenie Dobry Start

Świadczenie należy się także dla uczniów, którzy są pełnoletni i żyją na własnym utrzymaniu. Program ten przysługuje na każdą osobę uczącą się, która nie ukończyła 20 roku życia oraz w wypadku orzeczenia o niepełnosprawności 24 roku życia.

świadczenie przysługuje Dotacja nie uwzględnia jednak dzieci uczęszczających do przedszkola oraz studentów na uczelniach wyższych.

Dodatkowym warunkiem na otrzymanie świadczenia jest to, że uczeń musi stale zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Program Dobry Start — gdzie złożyć wniosek?

Od 2021 roku składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie programu, a także wnoszenie innych pism w sprawie tych świadczeń, doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń na podstawie programu, możliwe jest wyłącznie w drodze elektronicznej.

dyrektor placówki opiekuńczoOrganem rozpatrującym wnioski oraz realizującym świadczenia przyznawane na podstawie programu Dobry Start jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w ubiegłym roku  przejął obsługę rządowego programu.

Wnioski można składać elektroniczne na trzy sposoby:

 • za pomocą bankowości elektronicznej
 • przez informacyjno-usługowy Portal internetowy empatia.mpips.gov.pl/
 • korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Program Dobry Start — jak wypełnić wniosek?pośrednictwem portalu pue zus

We wniosku należy zamieścić podstawowe informacje osobowe na temat wnioskodawcy oraz dziecka. Wniosek zawiera odpowiednio:

1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym:

 • w przypadku rodzica, opiekuna czy rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej dom dziecka – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 • w przypadku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej i dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej dodatkowo należy wskazać NIP i REGON placówki, którą kieruje dyrektor;

2) dane dotyczące dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start;

3) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

4) oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

5) numer rachunku płatniczego w kraju;

6) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Jeśli wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku.

Natomiast jeżeli przez portal PUE ZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), możesz sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów wysłanych.

Kiedy można spodziewać się wypłaty świadczenia?

rodzinny dom dzieckaWnioski o zapomogę można składać od 1 lipca do 30 listopada. Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej gwarantuję wypłatę środków nie później niż do końca września.

W momencie, gdy wniosek został złożony w następnych miesiącach rozpatrzenie i realizacja świadczenia nastąpi w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Realizacja świadczenia finansowana jest z budżetu państwa.

Dokładniejsze informacje na tematy wypłaty zapomogi można uzyskać, dzwoniąc na infolinie programu Dobry Start. W przypadku nieuzyskania dofinansowania można odwołać się do 14 dni od otrzymania decyzji.

Możliwość złożenia wniosku 300 plus w banku.

rodzic zastępczyJedną z najwygodniejszych opcji złożenia wniosku jest złożenie go za pomocą bankowości elektronicznej.

Większość instytucji bankowych w Polsce umożliwia takie rozwiązanie w ramach programu Dobry Start.

Składanie wniosków jest możliwe poprzez system transakcyjny w oddziale banku lub dzięki aplikacji mobilnej. Banki pozwalają także na zalogowanie się do Profilu Zaufanego.

Funkcją banku jest umożliwienie złożenia deklaracji, następnie przekazuje on dokumenty do systemu prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powiązane artykuły